Personvernerklæring og behandling av Personopplysninger hos B2S Research AS (B2S)

B2S Research AS (org.nr. 983 459 013) er ansvarlig for lagring og behandling av Personopplysninger på vegne av enkeltpersoner og organisasjoner. B2S skal behandle Personopplysninger i henhold til gjeldende lover og regler. Denne personvernerklæringen gir informasjon om B2Ss behandling av personopplysninger.

Terminologi

 • Den registrerte er en identifiserbar fysisk person.
 • Behandlingsansvarlig er den som definerer formålet/formålene for behandlingen av Personopplysningene og som har en avtale med den Registrerte.
 • En Databehandler behandler Personopplysninger på vegne av Behandlingsansvarlig. Behandlingen er regulert av en Databehandleravtale (DBA) mellom Behandlingsansvarlig og Databehandleren.  
 • Personopplysninger er opplysninger som direkte eller indirekte er knyttet til en enkeltperson (den Registrerte).
 • Trafikkdata er data generert ved bruk av våre webservere eller via eksternt SMS-system.
 • Anonyme data er data hvor alle identifiserende elementer er fjernet, noe som gjør det umulig å knytte dataene til en person.  
 • Behandling av Personopplysninger er enhver bruk av Personopplysninger, herunder innhenting, lagring, endring, overføring eller sletting.  

Vår rolle som Databehandler (for den behandlingsansvarlige)

Måten B2S som Databehandler behandler Personopplysninger er definert og beskrevet i avtalen mellom B2S og vår kunde, den Behandlingsansvarlige, og i beskrivelsen av de respektive tjenestene. Hvilke opplysninger vi som Databehandler behandler om en person (den Registrerte) avhenger av hvilke av våre tjenester som brukes av Behandlingsansvarlig. Nærmer detaljer er angitt i de produktspesifikke vilkårene i kundeavtalen.

B2Ss behandling på vegne av kunden er underlagt en Databehandleravtale (DBA). B2S vil kun behandle Personopplysninger for å levere våre tjenester til kunden og i samsvar med DBA-en og kundens instruksjoner. Ved opphør av avtalen eller etter instruksjoner fra kunden, sletter eller returnerer vi Personopplysningene som er behandlet i henhold til avtalen, med mindre annet følger av loven. B2S kan overføre data til tredjepart hvis oppdragsgiver instruerer oss til dette. B2S kan bare overføre anonymiserte data til oppdragsgiver.

Eksempler på behandlingsaktiviteter:

 • Sende meldinger (invitasjoner og purringer) som e-post eller SMS til respondenter og rapportbrukere (den Registrerte).
 • Behandle respondent- og rapportbrukerdata (Som f.eks. e-postadresser, kontaktopplysninger, enhetstilhørighet, nærmeste leder og mobilnummer)
 • Behandle data fra som kommer inn fra spørreundersøkelser og webformular
 • Opprette statistikker, grafer og tabeller basert på data fra spørreundersøkelser.
 • Opprette tilgangsmodeller basert på organisatorisk tilhørighet eller lignende.
 • Overvåke web- og eposttrafikk, samt SMS-trafikk for å sikre systemstabilitet og levering av utgående meldinger og webtjenester.
 • Administrere Registrertes samtykker.

Avhengig av tjenesten og kundens bruk av den aktuelle tjenesten, kan vi som Databehandler behandle Personopplysninger innen følgende kategorier:

 • Alminnelige Personopplysninger (som navn), kontaktdetaljer (som e-post, telefonnummer etc.).
 • Kategorier, som f.eks. kjønn, aldersgruppering og lignende.
 • Opplysninger relatert til bruk av våre kunders tjenester, som transaksjonshistorikk eller meldingshendelser.
 • Opplysninger relatert til innholdet i kommunikasjon, slik som e-poster, talemeldinger, SMS, nettleserdata etc.

I noen tilfeller vil B2S kunne knytte sammen Personopplysninger samlet inn av flere ulike tjenester, så lenge opplysningene er samlet inn med samme formål.

B2S vil beholde personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen som definert i vilkårene i avtalen mellom B2S og vår sluttbruker, og vil som en hovedregel beholde Personopplysningene frem til oppsigelse av avtalen eller til sluttbrukeren ber om sletting. Vær oppmerksom på at rettslige forpliktelser, f.eks. lovbestemte regler knyttet til lagring for regnskapsmessige formål kan gjøre det nødvendig å lagre

Personopplysninger også etter at avtalen har opphørt. Fortsatt lagring kan også skje når slik lagring er nødvendig for å ivareta B2SS berettigede interesser, herunder, men ikke begrenset til, å gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

Hvem deler vi data med?

B2S benytter eksterne systemer for å f.eks. sende ut SMS. Det er kun autorisert personell hos B2S som bruker disse systemene/tjenestene, således behandles data ikke av en tredjepart. Data fra spørreundersøkelser mm. utleveres ikke til tredjepart, med mindre den behandlingsansvarlige eksplisitt ber om dette og at det ikke bryter med databehandleravtalen.

Utlevering av personopplysninger til offentlige organer kan forekomme dersom og i den grad det følger av lov og gjeldende regelverk.

Informasjonskapsler

B2S bruker informasjonskapsler (cookies) og lignende teknologi på våre nettsider. Informasjonskapslene hjelper oss å håndtere innlogginger og brukeropplevelsen i våre nettapplikasjoner. B2S benytter ikke tredjepartscookies i våre produksjonssystemer.

Hvordan beskytter vi Personopplysninger?

Beskyttelse av Personopplysninger er av stor betydning for B2S. Vi jobber derfor kontinuerlig med å beskytte Personopplysninger. Våre sikkerhetsrutiner omfatter beskyttelse av personell, data, IT-infrastruktur, interne og offentlige nettverk, samt kontorbygg og tekniske anlegg. Vi har særlig fokus på informasjon som personopplysninger.

Våre servere er lokalisert i Norge.

Vårt sikkerhetsarbeid har til hensikt å balansere risikoeksponering, forretningsverdi, tilgjengelig teknologi, sårbarheter og trusler for å overholde gjeldende lover, forskrifter og kontraktsmessige krav. B2S arbeider for å implementere sikkerhetsforanstaltninger ved å sette hensiktsmessige beskyttelsesnivåer for Personopplysninger og dermed forhindre utlevering av Personopplysninger til uautoriserte parter, eksternt og internt.

Rett til å sende inn en klage til tilsynsmyndighet

Dersom du mener at B2Ss behandling av personopplysninger er i strid med relevante personvernbestemmelser, har du rett til å sende inn en klage til tilsynsmyndigheten ved ditt vanlige bosted, arbeidssted eller stedet for den påståtte overtredelsen, eller annen relevant tilsynsmyndighet.

Endring av denne personvernerklæringen

B2S forbeholder seg retten til enhver tid til å endre personvernerklæringen. Den nyeste versjonen skal erstatte alle tidligere versjoner. Den nåværende versjonen av personvernerklæringen er til enhver tid tilgjengelig på B2Ss nettside eller på forespørsel. Vi anbefaler at du sjekker personvernserklæringen fra tid til annen for å holde deg oppdatert på gjeldende erklæring. Vi vil varsle deg om eventuelle endringer i personvernerklæringen som du har rett til å motta informasjon om, eller som krever ditt samtykke.

Kontaktinformasjon

Dersom du er kunde hos B2S, vennligst kontakt support:

https://www.b2s.no/kontakt-b2s/

Eller e-post: personvern( at )b2s.no

Hvis du er ansatt eller en kunde som B2S har et leverandørforhold til, vennligst kontakt denne direkte.